WYKŁADY I SEMINARIA
Oto informacja o zajęciach prowadzonych przeze mnie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
BANKOWOŚĆ

Główne cele przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

- zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami systemowymi współczesnego pośrednictwa finansowego

- analiza wpływu wybranych czynników - w tym instytucji oraz norm prawa - na funkcjonowanie banku

- analiza funkcji realizowanych przez bank w  gospodarce rynkowej

- wyjaśnienie natury czynności bankowych oraz trybu i warunków procedowania w odniesieniu do usług bankowych.

Dla informacji - na egzaminie pisemnym w czerwcu 2018 obowiązywać będzie treść podręcznika Z. Dobosiewicza pt. "Bankowość"

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

Główne cele przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

- zapoznanie z genezą i historią bankowości spółdzielczej w Europie i w Polsce

- zaznajomienie z regulacjami odnoszącymi się do sektora spółdzielczego

- analiza potencjału rynkowego i ekonomiki banków spółdzielczych

- analiza wybranych aspektów zarządzania bankiem spółdzielczym

- zapoznanie z rolą i funkcjami banków zrzeszających

- analiza procesów konsolidacyjnych w sektorze spółdzielczym

- zapoznanie z regulacjami i funkcjonowaniem spółdzielczych systemów ochrony

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY PIENIĘŻNE
ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI
KREDYTOWYMI

Główne cele przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

- zapoznanie z zasadami i mechanizmami funkcjonowania banków i instytucji centralnych regulujących sektor bankowy w Polsce i w Unii Europejskiej

- zapoznanie z problematyką organizacji i zarządzania instytucją kredytową

- analiza obszarów zarządzania w instytucji kredytowej

- zapoznanie z problematyką zarządzania ryzykiem finansowym w działalności bankowej

- zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania metod analizy strategicznej w zarządzaniu instytucją kredytową

Credit Assessment_3
NAUKA O PIENIĄDZU

Główne cele przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

- rozpoznanie rodzajów pieniądza i ich roli

- zapoznanie z mechanizmami kreacji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego

- analiza bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

- zapoznanie z podstawowymi teoriami pieniądza i ewolucją tych teorii

- analiza współczesnej roli pieniądza w ujęciu ekonomiczny

- analiza wpływu MFW na płynność międzynarodową

- zapoznanie z historią pieniądza w Polsce

SEMINARIA

Przygotowujemy się... i piszemy pracę na stopień! Sama radość! Happy end!

Główne cele przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

- zapoznanie z pojęciami i właściwościami systemu pieniężnego i systemów kursowych

- zaznajomienie z systemem pieniężnym w Polsce

- zaznajomienie z właściwościami i zasadami systemu walutowego obszaru euro

- analiza działania mechanizmu kursowego ERMII

- zapoznanie z celami i zasadami funkcjonowania najważniejszych instytucji finansowych